Zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů

Charakteristika projektu:

Projektový záměr se soustředil zejména na vyřešení problému s ukládáním objemného odpadu k.č. 20 03 07 a k.č. 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy na skládce odpadů Suchý důl – Zlín, Prštné.
Předmětem realizace projektu bylo pořízení 1 kusu drtiče pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a vytříděné dřevní složky po zpracování objemných odpadů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cíl projektu:

Pořízení tohoto zařízení umožňuje naplnit cíle projektu, což bylo zejména dotřídění odpadu a snížení množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládku výše uvedených druhů odpadu bez nebezpečných látek. Výsledkem nasazení projektu do praxe je dotřídění, úprava a následné materiálové a energetické využití vytříděných složek výše uvedených odpadů.

Harmonogram realizace: 

datum zahájení projektu:        3. 7. 2018

datum ukončení projektu:      4. 7. 2018

Rozpočet projektu:     

celkové způsobilé výdaje:                 4 974 000 Kč  

maximální výše dotace:                    1  243 500 Kč