Historie

Doba předválečná
Počátky organizovaného zajišťování některých veřejně prospěšných služeb v tehdejším Zlíně sahají do poloviny 20. let. Služby byly zajišťovány z převážné části pracovníky firmy Baťa, z části pracovníky městského stavebního úřadu a soukromníky.
Tyto počátky nebyly snadné a projevovaly se nedostatkem pracovníků, dopravních prostředků a mechanismů. Veškeré práce se prováděly převážně ručně. Rozvoz materiálu na opravy tehdy převážně dlážděných cest a chodníků se prováděl do značné míry povozy s koňskými potahy.
Obdobná situace byla i na ostatních úsecích služeb. Odvoz popele byl prováděn zpočátku na povozech a později na otevřených nákladních autech. Údržba zeleně, tedy kosení trávy a udržování živých plotů, se rovněž provádělo ručně. Kropení vozovek se původně provádělo z dřevěných cisteren.

Po roce 1948
Poválečná doba přinesla znárodnění Baťových závodů s připojením okolních obcí, vznikl i nový územní celek, který od 1. 1. 1948 nesl jméno Gottwaldov.
Další vývoj veřejně prospěšných služeb byl řízen a koordinován tehdejším Městským národním výborem. Od 1. 7. 1955 byla vytvořena rozpočtování jednotka Správa údržby a zařízení Městského národního výboru. V roce 1962 byl pozměněn název organizace na Technická správa města Gottwaldova.
Základní náplní této organizace bylo obstarání následných činností a služeb:

Postupným rozvojem města docházelo i k rozšiřování a rozvoji organizace. V roce 1978 byla činnost rozšířena o provoz krematoria, zimních lázní a koupaliště. V této době byla sídla jednotlivých provozů rozmístěna v sedmi částech města v naprosto nevyhovujících objektech a podmínkách.
Pro zkvalitnění úrovně a zvýšení efektivnosti bylo rozhodnuto o přemístění pracovních úseků do centrálního střediska, které pro tento účel bylo budováno na ploše 3,2 ha v letech 1972-1979 v městské čtvrti Louky. Byly zde vybudovány objekty pro garážování vozidel, dílny, sklady, rampa na mytí vozidel, čerpací stanice a provozní budova. S rozvojem areálu souvisí i výstavba třídící linky.
V této době již organizace zajišťuje 13 hlavních činností včetně odvozu pevných a neskladných odpadů a jejich likvidace jak na skládce Klečůvka, tak postupně se rozvíjející skládce Suchý důl. Počet zaměstnanců se pohybuje kolem 300.

Po roce 1994
Počátek devadesátých let byl poznamenán politickými změnami. To se sice neprojevilo na vlastní práci organizace, ale spíše na formování statutu organizace, kdy z Technické správy města Gottwaldova vznikl státní podnik Služby města Zlína v likvidaci a její nástupce Technická správa města Zlína, příspěvková organizace.
Počátkem roku 1994 byla městem Zlínem, jako jediným zakladatelem, založena společnost s ručením omezeným s obchodním názvem Technické služby Zlín, s.r.o. a pod tímto názvem 23. 6. 1994 zapsána do obchodního rejstříku.
Organizačně bylo zvoleno divizní uspořádání, kde jednotlivé činnosti byly zajišťovány prostřednictvím ekonomické divize, divize odpadů, divize veřejně prospěšných služeb a divize Lázně Zlín. Posledně jmenovaná divize byla rozhodnutím valné hromady v roce 2000 oddělena od Technických služeb Zlín, s.r.o., a dále fungovala jako samostatná organizace – nyní STEZA Zlín,  spol. s.r.o.