Skládka odpadů Suchý důl

Informace pro zákazníky – nová odpadová legislativa od 1. 1. 2021. (změny pro rok 2024)

Vážení zákazníci,

vzhledem ke končící platnosti přechodných ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech k 31.12.2023, dovolujeme si Vás informovat o změnách podmínek
pro ukládání odpadů na skládce Suchý důl III. etapa.
Největší změny v přijímání odpadů od Nového roku nastanou u těchto odpadů:

Další informace jsou uvedeny zde:

Závěrem připomínáme ještě 2 věci v rámci těchto změn

- obecnou povinnost dle § 3 zákona o odpadech - uplatňování hierarchie odpadového hospodářství,
- konkrétní – od 1. 1 .2024 se odpady zařazují dle katalogu odpadů na základě vyhlášky č. 8/2021 Sb.

Informace pro zákazníky.pdf
Povinnosti občanů nakládání SDO zákon.pdf
Povinnosti pro nakládání SDO zákon.pdf
Zařazování odpadů.pdf
Oddělené soustřeďování staveb odpadů.pdf

dále si Vás dovolujeme informovat, že od 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022 vstupuje v účinnost několik nových právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství:

K zákonu o odpadech byla vydána prováděcí vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb.
Informace o nové odpadové legislativě je dostupná také na webových stránkách MŽP: https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady

Ke změnám dochází od 1. 1. 2021 také v oblasti skládkování – odstraňování odpadů na skládkách.

Rezerva na zajištění rekultivace a následná péče o skládku nově činí (§ 42 odst. 6):

 Druh odpadu
Sazba (Kč/t)
 Komunální (skupina 20 Katalogu odpadů)
145,-
Nekomunální kategorie „O“ a odpady na technické zabezpečení skládky
75,-


Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku pro rok 2024

 Dílčí základ poplatku za ukládání 
Sazba (Kč/t)
 využitelných odpadů (podle § 40 odst. 1)1 250,-
 zbytkových odpadů500,-
 nebezpečných odpadů2000,-
 sanačních odpadů1000,-
 vybraných technologických odpadů45,-


Informace o odpadu a základní popis odpadu (§ 15 odst. 2 písm. d, e).

Odpady mohou být po účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcí vyhlášky č. 273/2021 Sb. předávány na základě údajů o odpadu a základních popisů odpadu (dle přílohy č. 12 prováděcí vyhlášky).

Změnou od účinnosti zákona o odpadech je doplnění informace o výhřevnosti a její předání provozovateli skládky v případě ostatních odpadů. Jedná se o údaj o tom, zda odpady kategorie ostatní mají výhřevnost větší nebo menší než 6,5 MJ/kg v sušině odpadu, a to pro účely zařazení do dílčího základu poplatku za ukládání odpadů na skládku. Tak jako celý základní popis odpadu může být tento údaj, pokud je to v případě daného odpadu a daného parametru možné, stanoven úsudkem. Zkouška tak bude nezbytná pouze v případě odpadů, u kterých není možné toto zařazení provést na základě úsudku. Zařazení na základě úsudku je možné zejména proto, že není nezbytné znát přesnou hodnotu. Postačí pouze informace o tom, zda je hodnota vyšší než 6,5 MJ/kg v sušině odpadu či nikoliv. To u řady odpadů může být jednoznačné i bez provedení zkoušky.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat.

Základní popis odpadu (2024):ZPO_2024.docx
Čestné prohlášení vlastníka odpadu (2024):CP_2024.docx
Písemné údaje o předávající osobě a odpadu – kompostárna TSZ (2024): Pruvodka_kompostarna_2024.docx

Dle zákona o odpadech §15 odst.. 2 písm. e:  "za zpracování základního popisu odpovídá původce odpadu".

Popis skládky
Jedná se o řízenou skládku odpadů skupiny S-OO (ostatní odpad), podskupiny S-OO3, s oddělenými sektory skládky podskupiny S-OO2 dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Skládka se nachází na katastrálním území Zlín-Mladcová, cca 5 km od centra města viz mapa. Jedná se o zabezpečenou skládku III. skupiny, která je vybavena nepropustným dnem s několikanásobnou izolací, systémem odděleného jímání průsakových a povrchových vod, odplyňovacím a monitorovacím systémem.
Byla vystavěna podle nejmodernějších technologií a dává záruku maximální bezpečnosti. Pro přijetí odpadu na skládku je nutné mít řádně vyplněný Základní popis odpadu dle vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Před přijetím odpadu je potřebné mít uzavřenu smlouvu nebo potvrzenu objednávku u TS Zlín.

Provozní doba skládky:      

Pondělí–pátek Sobota 
7:00–19:008:00–12:00
12:00 – 12:30 přestávka
12:30 -15:30


Neděle a svátky zavřeno.

Jiří Mahel  skládka Suchý důl
Obsluha vážnice
Marie Blažková    legislativa odpadů


telefon
577 243 625


mobil
770 119 772
mobil
739 348 281
mobil
778 111 602
e-mail
e-mail
e-mail


Technické služby Zlín, s.r.o., Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín
IČ: 60711086   DIČ: CZ60711086
IČZ skládka III. etapa: CZZ00698        IČZ kompostárna: CZZ00699  IČZ multifunkční plocha: CZZ00909  

Technické služby Zlínsko, s.r.o.

IČ: 03299864   DIČ: CZ03299864 

IČZ Mobilní zařízení: CZZ00724

IČZÚJ: 585068


Seznam odpadů, ceník
Pro přijetí odpadů je nutné, aby původce odpadu tento přesně zatřídil dle kategorie a názvu (dle zákona o odpadech) a měl řádně vyplněn formulář základní popis odpadu (viz výše), který je možné od nás obdržet i v tištěné formě (např. faxem).
Před přijetím odpadu je potřebné mít uzavřenou smlouvu s TSZ nebo danou objednávku u TSZ. Od 12. 10. 2015 přijímáme na skládku pouze odpady dle tohoto seznamu.

Ceny se upřesňují dle množství příměsí, množství odpadu a platebních podmínek.

K cenám je nutno připočíst ještě poplatek za uložení odpadu dle zákona 541/2020 , který se týká téměř všech druhů odpadů ukládaných na skládce Suchý důl. Jeho výše je pro rok 2024  1 250 Kč/t.
Přehledné CENÍKY pro rok 2024:

Ceník skládky platný od 1. 1. 2024: 

Ceník - multifunkční plocha 2024.pdf
Skládka 2024 - ostatní.pdf
O přijetí odpadu do daného zařízení rozhoduje na základě skutečných vlastností odpadu vedoucí skládky.