Skládka odpadů Suchý důl

Informace pro zákazníky – nová odpadová legislativa od 1. 1. 2021.

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 1. 2021 vstupuje v účinnost několik nových právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství:

K zákonům budou vydány prováděcí předpisy – vyhlášky, jejichž texty však dosud nejsou k dispozici v definitivním znění. Informace o nové odpadové legislativě je dostupná také na webových stránkách MŽP: https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady

Ke změnám dochází od 1.1.2021 také v oblasti skládkování – odstraňování odpadů na skládkách.

Rezerva na zajištění rekultivace a následná péče o skládku nově činí (§ 42 odst. 6):

Sazba (Kč/t)Druh odpadu
145,-Komunální (skupina 20 Katalogu odpadů)
75,-Nekomunální kategorie „O“ a odpady na technické zabezpečení skládky


Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku pro rok 2021 (Příloha č. 9)

Dílčí základ poplatku za ukládání2021, Kč/t
využitelných odpadů (podle § 40 odst. 1)800,-
zbytkových odpadů500,-
nebezpečných odpadů2000,-
sanačních odpadů1000,-
vybraných technologických odpadů45,-


Informace o odpadu a základní popis odpadu (§ 15 odst. 2 písm. d, e).

Odpady mohou být po účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech předávány na základě stávajících informací o odpadu a základních popisů odpadu (pravděpodobně až do konce roku 2021).

Jedinou výjimkou od účinnosti zákona o odpadech je doplnění informace o výhřevnosti a její předání provozovateli skládky v případě ostatních odpadů. Jedná se o údaj o tom, zda odpady kategorie ostatní mají výhřevnost větší nebo menší než 6,5 MJ/kg v sušině odpadu, a to pro účely zařazení do dílčího základu poplatku za ukládání odpadů na skládku. Tak jako celý základní popis odpadu může být tento údaj, pokud je to v případě daného odpadu a daného parametru možné, stanoven úsudkem. Zkouška tak bude nezbytná pouze v případě odpadů, u kterých není možné toto zařazení provést na základě úsudku. Zařazení na základě úsudku je možné zejména proto, že není nezbytné znát přesnou hodnotu. Postačí pouze informace o tom, zda je hodnota vyšší než 6,5 MJ/kg v sušině odpadu či nikoliv. To u řady odpadů může být jednoznačné i bez provedení zkoušky.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat.

Vyhláška MŽP č. 83/2016 SB.

Upozorňujeme dodavatele odpadů na skládku Suchý důl a sběrných dvorů, že z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky MŽP č. 83/2016 Sb., je dodavatel odpadu v rámci písemných informací povinen poskytovat od 1. května 2016:

V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí.

Základní popis odpadu pro firmy  pro rok 2021:  ZPO_firma.docx  (ZPO_firma.pdf)
Základní popis odpadu pro občany pro rok 2021: ZPO_obcan.docx  (ZPO_obcan.pdf)
Základní popis odpadu pro kompostárnu (BIO odpad 200201)  pro rok 2021: ZPO_BIO_kompostarna.docx (ZPO_BIO_kompostarna.pdf)

Dle zákona o odpadech §15 odst.. 2 písm. e:  "za zpracování základního popisu odpovídá původce odpadu".

Popis skládky

Jedná se o řízenou skládku odpadů skupiny S-OO (ostatní odpad), podskupiny S-OO3, s oddělenými sektory skládky podskupiny S-OO2 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.

Skládka se nachází na katastrálním území Zlín-Mladcová, cca 5 km od centra města viz mapa. Jedná se o zabezpečenou skládku III. skupiny, která je vybavena nepropustným dnem s několikanásobnou izolací, systémem odděleného jímání průsakových a povrchových vod, odplyňovacím a monitorovacím systémem.
Byla vystavěna podle nejmodernějších technologií a dává záruku maximální bezpečnosti. Pro přijetí odpadu na skládku je nutné mít řádně vyplněný Základní popis odpadu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Před přijetím odpadu je potřebné mít uzavřenu smlouvu nebo potvrzenu objednávku u TS Zlín.

Provozní doba

Provozní doba skládky:

Od 1. 4. 2019 se stanovuje provozní doba skládky takto:           

Pondělí–pátek Sobota 

7:00–19:008:00–12:00
12:00 – 12:30 přestávka
12:30 -15:30


Neděle a svátky zavřeno.

Kontakt

Jiří Mahel - skládka Suchý důl    Obsluha vážniceMarie Blažková -legislativa odpadů
telefon577 243 547telefon577 243 625telefon577 243 547
mobil770 119 772mobil739 348 281mobil778 111 602
e-mailskladka@tszlin.cze-mailsdvaznice@tszlin.cze-mailmblazkova@tszlin.cz


Technické služby Zlín, s.r.o., Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín

IČ: 60711086   DIČ: CZ60711086

IČZ skládka III. etapa: CZZ00698        IČZ kompostárna: CZZ00699  


Technické služby Zlínsko, s.r.o.

IČ: 03299864   DIČ: CZ03299864 

IČZ multifunkční plocha: CZZ00909    IČZ Stacionární zařízení: CZZ00572

IČZÚJ: 585068


Seznam odpadů, ceník
Pro přijetí odpadů je nutné, aby původce odpadu tento přesně zatřídil dle kategorie a názvu (dle zákona o odpadech) a měl řádně vyplněn formulář základní popis odpadu (viz výše), který je možné od nás obdržet i v tištěné formě (např. faxem).
Před přijetím odpadu je potřebné mít uzavřenou smlouvu s TSZ nebo danou objednávku u TSZ. Od 12. 10. 2015 přijímáme na skládku pouze odpady dle tohoto seznamu.

Ceny se upřesňují dle množství příměsí, množství odpadu a platebních podmínek.

K cenám je nutno připočíst ještě poplatek za uložení odpadu dle zákona 541/2020 , který se týká téměř všech druhů odpadů ukládaných na skládce Suchý důl. Jeho výše je 800 Kč/t.
Přehledné CENÍKY pro rok 2021:

 Ceník skládky platný od 1. 1. 2021 cenik_skladka_ostatni_2021.pdf

O přijetí odpadu do daného zařízení rozhoduje na základě skutečných vlastností odpadu vedoucí skládky.