Skládka odpadů Suchý důl

Vyhláška MŽP č. 83/2016 SB.

Upozorňujeme dodavatele odpadů na skládku Suchý důl a sběrných dvorů, že z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky MŽP č. 83/2016 Sb., je dodavatel odpadu v rámci písemných informací povinen poskytovat od 1. května 2016:

V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí.

Základní popis odpadu pro firmy  ZPO-firma.docx   (ZPO-firma.pdf)

Základní popis odpadu pro občany ZPO-obcan.docx  (ZPO-obcan.pdf)

Základní popis odpadu pro kompostárnu (BIO odpad 200201) ZPO-BIO-kompostarna.docx (ZPO-BIO-kompostarna.pdf)

Popis skládky

Jedná se o řízenou skládku odpadů skupiny S-OO (ostatní odpad), podskupiny S-OO3, s oddělenými sektory skládky podskupiny S-OO2 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.

Skládka se nachází na katastrálním území Zlín-Mladcová, cca 5 km od centra města viz mapa. Jedná se o zabezpečenou skládku III. skupiny, která je vybavena nepropustným dnem s několikanásobnou izolací, systémem odděleného jímání průsakových a povrchových vod, odplyňovacím a monitorovacím systémem.
Byla vystavěna podle nejmodernějších technologií a dává záruku maximální bezpečnosti.Pro přijetí odpadu na skládku je nutné mít řádně vyplněný Základní popis odpadu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Před přijetím odpadu je potřebné mít uzavřenu smlouvu nebo potvrzenu objednávku u TS Zlín.

Provozní doba

Provozní doba skládky:

Od 1. 4. 2019 se stanovuje provozní doba skládky takto:           

Pondělí–pátek Sobota 

7:00–19:008:00–12:00
12:00 – 12:30 přestávka
12:30 -15:30


Neděle a svátky zavřeno.

Kontakt

Jiří Mahel - skládka Suchý důl    Obsluha vážniceMarie Blažková -legislativa odpadů
telefon577 243 547telefon577 243 625telefon577 243 547
mobil770 119 772mobil739 348 281mobil778 111 602
e-mailskladka@tszlin.cze-mailsdvaznice@tszlin.cze-mailmblazkova@tszlin.cz


Technické služby Zlín, s.r.o., Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín

IČ: 60711086   DIČ: CZ60711086

IČZ skládka III. etapa: CZZ00698        IČZ kompostárna: CZZ00699  


Technické služby Zlínsko, s.r.o.

IČ: 03299864   DIČ: CZ03299864 

IČZ multifunkční plocha: CZZ00909    IČZ Stacionární zařízení: CZZ00572

IČZÚJ: 585068


Seznam odpadů, ceník
Pro přijetí odpadů je nutné, aby původce odpadu tento přesně zatřídil dle kategorie a názvu (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, resp. zákon 106/2005 a vyhláška 294/2005 a měl řádně vyplněn formulář základní popis odpadu (viz výše), který je možné od nás obdržet i v tištěné formě (např. faxem).
Před přijetím odpadu je potřebné mít uzavřenou smlouvu s TSZ nebo danou objednávku u TSZ. Od 12. 10. 2015 přijímáme na skládku pouze odpady dle tohoto seznamu.

Ceny se upřesňují dle množství příměsí, množství odpadu a platebních podmínek.

K cenám je nutno připočíst ještě poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001, který se týká téměř všech druhů odpadů ukládaných na skládce Suchý důl. Jeho výše je 500 Kč/t.
Přehledné CENÍKY pro rok 2020:

cenik-skladka-2020-01.pdf  Platný od 1.1.2020

cenik-kompostarna-2020-01.pdf  Platný od 1.1.2020


O přijetí odpadu do daného zařízení rozhoduje na základě skutečných vlastností odpadu vedoucí skládky.