Vnitřní oznamovací systém

Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů

Na základě přijetí zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále i jen jako „zákon“), který transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, spadá společnost Technické služby Zlín, s.r.o. mezi povinné subjekty, kterým vzniká povinnost naplnit požadavky stanovené zákonem.

Způsoby oznamovaní

Oznamovatel, který získal informace o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona může tuto skutečnost oznámit prostřednictvím zřízeného vnitřního oznamovacího systému, oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, nebo uveřejněním (při tomto postupu však náleží oznamovateli ochrana za splnění zákonem stanovených předpokladů – viz § 7 odst. 1 písm. c) zákona), případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Vnitřní oznamovací systém

Povinný subjekt určil jako příslušnou osobu Mgr. Ivanu Škrábalovou 

Oznámení lze podat:

  1. písemně – elektronicky či v listinné podobě
  2. pro elektronické podání je zřízena e-mailová adresa: ochranaoznamovatelu@tszlin.cz
  3. podání v listinné podobě lze adresovat na: Záhumení V 321, 763 02 Zlín – Louky; obálku je třeba označit textem „Whisteblowing – neotvírat“
  4. ústně – telefonicky či po předchozí domluvě osobně v kanceláři příslušné osoby (adresa: Záhumení V 321, 763 02 Zlín – Louky)
  5. telefonní kontakt na Mgr. Ivanu Škrábalovou: 778 771 907
  6. ústní podaní bude zaznamenáno na zvukovou nahrávku, kterou lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Nevysloví-li oznamovatel souhlas s pořízením zvukové nahrávky nebo nebude‑li možné pořídit zvukovou nahrávku, sepíše se záznam o podaném ústním oznámení

Externí oznamovací systém

Oznamovatel může rovněž podat oznámení ve smyslu zákona prostřednictvím externího oznamovacího systému ministerstva spravedlnosti, a to skrze následující odkaz: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni

Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost (viz § 2 odst. 3 a 4 zákona), nebo u osoby se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které má:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,c) porušuje tento zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 zákona nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 zákona známa.

Osobě, která učiní oznámení, aniž by měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními (dále i jen jako „vědomě nepravdivé oznámení).

Dle § 23 zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za přestupek podle předchozí věty lze uložit pokutu do 50000 Kč. 

Ve smyslu zákona se prací nebo jinou obdobnou prací rozumí:

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
b) služba,
c) samostatná výdělečná činnost,
d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
g) správa svěřenského fondu,h) dobrovolnická činnost,
i) odborná praxe, stáž, nebo
j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rovněž rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Povinný subjekt v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) zákona vylučuje přijímaní oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a), b), h) nebo i) zákona.

Přijetí oznámení

O přijetí oznámení bude oznamovatel písemně vyrozuměn příslušnou osobou do sedmi (7) dnů ode dne jeho přijetí, ledaže oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby o přijetí oznámení nebyl vyrozuměn, nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba provede posouzení důvodnosti a do třiceti (30) dnů ode dne přijetí oznámení písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení, přičemž v případech právně či skutkově složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát.

Vyhodnotí-li se oznámení jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

Je-li při posuzování zjištěno, že nejde o oznámení ve smyslu zákona, nebo že nejde o důvodné oznámení, příslušná osoba bez zbytečného odkladu o tom oznamovatele vyrozumí, přičemž v případě nedůvodného oznámení uvede, z jakých skutečností a okolností při posuzování vycházela. 

Ochrana před odvetnými opatřeními

V souvislosti s podáním oznámení nesmí být použita proti oznamovateli ani proti osobám uvedeným v § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona odvetná opatření.

Demonstrativní výčet odvetných opatření:

a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
i) neumožnění odborného rozvoje,
j) změna pracovní nebo služební doby,
k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

Ochrana oznamovatele

Přístup k oznámením a souvisejícím dokumentům má přístup pouze příslušná osoba. Příslušná osoba je povinna zachovávat o mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti. 

Informace o totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona může být poskytnuta jen s jejich písemným souhlasem; to neplatí, je-li příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti orgánu veřejné moci, je povinna o tom dopředu oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinen informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit rovněž oznamovateli, aby se s k poskytnutí informace vyjádřil.

Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty s ním související budou příslušnou osobou uchovávány po dobu pěti (5) let.