Třídění BRKO

Lokality jsou definovány v odpadovém kalendáři.
Do nádoby mohou občané ukládat bioodpad ze zahrad – trávu, listí, květiny, zbytky rostlin, kousky větví (posekané, nastříhané, pořezané, zpracované štěpkovačem) a bioodpad z domácností – zbytky zeleniny, ovoce, čajové sáčky, kávovou sedlinu, skořápky od vajec, staré pečivo. Do nádob nepatří uhynulá zvířata, celé větve, maso, kosti, tekuté zbytky jídel, oleje a jiné odpady.

Bioodpad je svážen ve 14denních intervalech na kompostárnu v areálu skládky Suchý důl, kde bude zpracován na kompost na půdu nebo k energetickému využití jako palivo. Smyslem odděleného sběru BRKO je snížit podíl biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky, upřednostňovat jejich kompostování a anaerobní rozklad a využít výsledného produktu v zemědělství, při rekultivacích či úpravách zeleně.

Žádáme občany, aby nevhazovali do nádob na bioodpad jiný odpad než ten, který tam patří. Třídění bioodpadu by tak postrádalo smysl a docházelo by k navyšování provozních nákladů na celý systém odpadového hospodářství města. Občané, v jejichž nádobách se bude nacházet odpad, který do nádoby nepatří, budou na tuto skutečnost upozorněni pracovníky Technických služeb Zlín, s.r.o. Při znečištění bioodpadů jinými odpady nebude tato nádoba vyvezena. Pracovníci technických služeb umístí na nádobu visačku s textem „ODPAD Z NÁDOBY VÁM BUDE UMOŽNĚN PŘEDAT SPOLEČNĚ S VISAČKOU NA SBĚRNÉM DVOŘE“.