Třídění BRKO

Lokality jsou definovány v odpadovém kalendáři.
Do nádoby mohou občané ukládat bioodpad ze zahrad – trávu, listí, květiny, zbytky rostlin, kousky větví (posekané, nastříhané, pořezané, zpracované štěpkovačem) a bioodpad z domácností – zbytky zeleniny, ovoce, čajové sáčky, kávovou sedlinu, skořápky od vajec, staré pečivo. Do nádob nepatří uhynulá zvířata, celé větve, maso, kosti, tekuté zbytky jídel, oleje a jiné odpady.

Bioodpad je svážen ve 14denních intervalech na kompostárnu v areálu skládky Suchý důl, kde bude zpracován na kompost. Smyslem odděleného sběru BRKO je snížit podíl biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky, upřednostňovat jejich kompostování a využít výsledného produktu v zemědělství, při rekultivacích či úpravách zeleně.

Žádáme občany, aby nevhazovali do nádob na bioodpad jiný odpad než ten, který tam patří. Třídění bioodpadu by tak postrádalo smysl a docházelo by k navyšování provozních nákladů na celý systém odpadového hospodářství města. Občané, v jejichž nádobách se bude nacházet odpad, který do nádoby nepatří, budou na tuto skutečnost upozorněni pracovníky Technických služeb Zlín, s.r.o. Při znečištění bioodpadů jinými odpady nebude tato nádoba vyvezena