Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Název: Technické služby Zlín, s.r.o.
 2. Důvod a způsob založení: viz https://www.tszlin.cz/historie
 3. Organizační struktura:


 4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Sídlo: Záhumení V 321, 763 02 Zlín – Louky
  Adresa pro doručování korespondence: Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

  4.2 Adresa pracoviště pro osobní návštěvu
  Záhumení V 321, 763 02 Zlín-Louky

  4.3 Úřední hodiny
  PO–PÁ     6.00 – 14.30 hodin

  4.4 Telefonní čísla
  Telefon: 577 111 411

  Další telefonní čísla: www.tszlin.cz/kontakt

  4.5 Adresa internetové stránky
  www.tszlin.cz

  4.6 Další elektronické adresy
  E-mail: info@tszlin.cz

 5. Případné platby lze poukázat
  Bankovní ústav: KB, a.s.
  Číslo účtu: 19-8033040267/0100


 6. 60711086

 7. DIČ
  60711086

 8. Dokumenty

  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  Zakladatelská listina

 9. Žádosti o informace
  Žádosti o informace lze podat:
  ústně, tj. osobně na sekretariátu Technických služeb Zlín, s.r.o., Záhumení V 321, 763 02 Zlín-Louky nebo telefonicky na tel. 577 111 411
  písemně: Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín
  datovou schránkou: 8yjuj99
  e-mailem: info@tszlin.cz

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Příjem žádostí a dalších podání lze uskutečnit:
  ústně, tj. osobně na sekretariátu Technických služeb Zlín, s.r.o., Záhumení V 321, 763 02 Zlín-Louky nebo telefonicky na tel. 577 111 411
  písemně: Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín
  datovou schránkou: 8yjuj99
  e-mailem: info@tszlin.cz
 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) 

  Odvolání 
  a) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává písemně u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.
  b) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí povinného subjektu je Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).
  c) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
  d) Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.

  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci
  a) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost") může podat žadatel,
      • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (povinnost odkázat na zveřejněnou informaci),
      • kterému po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
      • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
      • který nesouhlasí s výší úhrady požadovanou v souvislosti s poskytováním informací.
  b) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  c) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
      • doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona,
      • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona.
  d) O stížnosti rozhoduje ÚOOÚ.
  e) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem ÚOOÚ do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  f) ÚOOÚ o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena, způsobem stanoveným zákonem.
 12. Formuláře
  Pro podání žádosti o informace ani podání opravného prostředku ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. není vytvořen žádný formulář.
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Společnost Technické služby Zlín, s.r.o. nevydala žádné návody pro řešení životních situací.
 14. Předpisy
  Nejdůležitější používané předpisy

  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Vyhledávání ve Sbírce zákonů – https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 15. Úhrady za poskytování informací

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  Sazebník úhrad nebyl vydán.

  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  Nejsou vydána.

 16. Licenční smlouvy
  Vzory licenčních smluv nejsou vydány.

 17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. 
  Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2018
  Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2019
  Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2020
  Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2021
  Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2022
  Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb.) za rok2023