Odpadový kalendář

Rozpis svozů SZK, BRKO, a TO pro Zlín
Platný od 2. 1. 2020

Svoz odpadů pro město Zlín je dán odpadovým kalendářem, který schvaluje OŽPaZ Magistrátu města Zlína. Zde vám přinášíme jeho podstatnou část. Svozové dny se mohou v průběhu roku změnit, vyžádají-li si to provozní důvody.

UPOZORNĚNÍ
Každá nádoba (adresa) je zařazena do určitého svozového rajónu. Od toho se následně odvíjí den svozu. Přestože ve většině případů jsme schopni zajistit i to, že v určité lokalitě bude probíhat svoz vždy např. v dopoledních hodinách, kvůli možným poruchám techniky je nutno počítat s tím, že ve výjimečných případech se svoz uskuteční i v odpoledních hodinách. Nespoléhejte tedy na rutinu. Svozový den znamená rozmezí od 6.00 do 22.00 hodin.

Svozy směsného komunálního odpadu (SKO)

Svozy tříděného odpadu (TO)

Svozy biologicky rozložitelného odpadu (BRKO)

Sobotní svozy objemných odpadů, bioodpadů, kovů a nebezpečných odpadů

Ostatní služby