Čištění a sečení - Blokové čištění

V ROCE 2020 BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ NENÍ PLÁNOVÁNO, TUDÍŽ SE NEUSKUTEČNÍ!

Pro kompletní úklid chodníku i vozovky je nezbytně nutné respektování dopravního značení, které bude v lokalitách umístěno vždy 1 týden před termínem úklidu. Dodržování zákazu zastavení v lokalitách dle harmonogramu blokového čištění budou kontrolovat strážníci Městské policie Zlín.

Pro dopravní značení jsou použity značky IZ 8a – Zóna s dopravním omezením a IZ 8b – Konec zóny s dopravním omezením.
Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak.
Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem. Značka může být provedena ve čtvercovém formátu.
V případě, že je na značce vyobrazena příkazová nebo zákazová dopravní značka, má tato zónová dopravní značka charakter příkazové nebo zákazové dopravní značky.


IZ 8a IZ 8b
Prakticky je použito dopravní značky IZ 8a se symbolem Zákaz stání (B29) – zákaz po dobu vyznačenou na značce. Omezení vyplývající z této dopravní značky končí dopravní značkou IZ 8b Konec zóny s dopravním omezením. To znamená, že pokud řidič při jízdě mine dopravní značku, která označuje zónu s dopravním omezením, je povinen toto dopravní omezení respektovat do té doby, dokud neprojede kolem dopravní značky, která ukončuje jeho platnost. Tato značka se tedy neumisťuje na každou ulici v dané lokalitě a nevztahuje se na ni platnost ustanovení o ukončení platnosti některých dopravních značek za nejbližší křižovatkou, jak se někteří řidiči mylně domnívají.
Podrobnosti o tomto značení jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 294/2015 Sb. (Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.)

§ 3
Platnost svislých dopravních značek

(6) Platnost zónové dopravní značky je ukončena značkou informující o jejím konci, není-li stanoveno jinak.

§ 8
Informativní značky

(2) Informativní značky zónové označují začátek nebo konec oblasti, ve které platí příslušná ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích vyplývající z právního předpisu.

Věnujte tomu, prosím, pozornost, ať předejdete případným nepříjemnostem při řešení pokut.


Níže uvedené platilo pro rok 2019.

Mapy, tvořící přílohu seznamu najdete zde.