Zavedení komplexního informačního systému

Název: Zavedení komplexního informačního systému

Program:  Integrovaný regionální operační program

Období realizace: 1. 7. 2016– 30. 9. 2018

Celkový rozpočet: 4 684 000,00 Kč vč. DPH

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 3 981 400,00 Kč (85 %)

Vlastní zdroje žadatele:  702 600,00 Kč (15 %)


Stručný obsah:

Cílem projektu je pořízení nového komplexního informačního systému a souvisejícího hardwaru a softwaru za účelem získání a sdílení informací, zjednodušení a zrychlení procesů v organizacích Technické služby Zlín, s.r.o. a Technické služby Zlínsko s.r.o. prostřednictvím elektronizace. Prostředkem k dosažení záměru bude využití digitalizace a automatizace zpracování jednotlivých agend a vzájemné provázání ekonomických a provozních agend, propojení s novými technologiemi.

Aktivity projektu:

Hlavní aktivity:

Konkrétně se jedná o  pořízení nového informačního systému pro oblasti řízení financí, řízení lidských zdrojů, vedení elektronické spisové služby, řízení vztahu se zákazníky (občané a firmy), vedení evidence a správa majetku a business inteligence. Pořízení NOIS v sobě obsahuje pořízení potřebných licencí, realizaci přípravy implementace, implementace a zaškolení obsluhy.

Vedlejší aktivity:

Cíl projektu:

Cílem projektu je pořízení nového komplexního informačního systému a souvisejícího hardwaru a softwaru za účelem získání a sdílení informací, zjednodušení a zrychlení procesů v organizaci Technické služby Zlín, s.r.o. a Technické služby Zlínsko s.r.o. prostřednictvím elektronizace. NOIS tedy zajistí snížení počtu ručních evidencí, zrychlení a zjednodušení oběhu dokladů, lepší provázanost výnosů k jednotlivým výkonům a sdílení důležitých a potřebných informací pro město Zlín k efektivní podpoře výběru poplatků. Hlavním prostředkem k dosažení záměru bude využití digitalizace a automatizace zpracování jednotlivých agend a vzájemné provázání ekonomických a provozních agend, propojení s novými technologiemi - čtečky čarových kódů a RFID kódů, elektronické váhy.

Specifické cíle projektu:

  1. dodávka komplexního informačního systému včetně dodávky potřebných licencí,
  2. dodávka souvisejícího HW a SW (včetně potřebných licencí) potřebného pro pokrytí nároků nového informačního systému,
  3. příprava implementace, implementace a převod vybraných evidencí, které jsou nutné pro zajištění provozu v novém informačním systému,
  4. zaškolení osob obsluhy.

Výstupy projektu:

V rámci projektu bude vybudován nový komplexní informační systém, který bude v souladu s hlavními podporovanými aktivitami projektu.

Vybudovaný informační systém bude zajišťovat tři nové funkcionality:

  1. Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů).
  2. Elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů).
  3. Optimalizace průběhu podnikových a provozních procesů, zajistí sladění mezi důležitými evidencemi vedenými v rámci dané agendy a zároveň zajistí sdílení důležitých a potřebných informací k efektivní podpoře výběru poplatků mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty zejména TSZ a statutárním městem Zlín.

Cílová skupina:

Občané, podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě.

Aktuální stav:

Projekt je v udržitelnosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Tereza Odstrčilová, manažer veřejných zakázek; tel.:  773 786 135, e-mail: todstrcilova@tszlin.cz