Podrobné vysvětlení pojmů pro dodání nebo náhradu svozových nádob (popelnic)

Vysvětlení pojmů pro dodání nebo náhradu nádob

Pravidla k dodání a výměně odpadových nádob ve Zlíně a jeho místních částech jsou dána podmínkami platné

Obecně závazné vyhlášky č. 11/2021, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, systém nakládání se stavebním odpadem a podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích (vyhláška o odpadech)

a

Obecně závazné vyhlášky č. 12/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Osoba povinná zaplatit poplatek (poplatník) je každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve městě; v případě cizince má-li povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů; a rovněž i fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatník je povinen nahlásit vznik nebo zánik poplatkové povinnosti.(Magistrát města Zlína - oddělení místních poplatků)

Při zániku poplatkové povinnosti je poplatník povinen odpadovou nádobu vrátit zpět Technickým službám Zlín, s.r.o., pokud se s touto společností nedohodne jinak.

Objem nádob

Objem a počet přidělovaných odpadových nádob – toto je odvislé od počtu osob s trvalým pobytem  na uvedeném čísle popisném (objektu).

Svoz nádob je prováděn na základě vylepeného štítku s evidenčním číslem 

Pravidla pro výdej a výměnu odpadové nádoby na směsný komunální odpad (SKO) a biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)

Oprávnění pro dodání nebo výměnu (náhradu) nádoby vzniká za předpokladu vzniku nového objektu s číslem popisným, nedostatečným objemem nádoby dle podmínek vyhlášky nebo poškozením nádoby, kdy tato již neumožňuje bezpečný výsyp do svozového vozidla.

Podmínkou výměny je odevzdání původní nádoby na odpad včetně přiděleného evidenčního štítku, na jehož základě se provádí vývoz nádoby.

Rozvozy nádob na SKO, dle oprávněných požadavků poplatníků a schválené legislativy, probíhají 1x týdně, případně si je lze vyzvednout i osobně v areálu Technických služeb Zlín s.r.o., Záhumení V 321, Zlín – Louky a to každý pracovní den PO – PÁ od 6 – 14 hod.

Upozornění

Do lokalit s nově zaváděným odděleným sběrem BRKO (Louky, Prštné, Malenovice, Podhoří, Nad Ovčírnou, Letná, Lazy, Lesní čtvrt, Boněcko, Příluky) není zajištěn individuální rozvoz nádob. Předání nádob pouze  osobně v areálu Technických služeb Zlín s.r.o., Záhumení V 321, Zlín – Louky a to každý pracovní den PO – PÁ od 6 – 14 hod.