Informace ke svozu bioodpadů

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu na území města Zlína provádíme v souladu s postupným zaváděním sběrných nádob na BRKO v jednotlivých městských částech dle plánu města Zlína.

Dny svozu odpadu

Ve vybraných městských částech pro rok 2024

Pozn.: V těchto termínech jsou v dané lokalitě sváženy nádoby s BRKO a nejsou sváženy nádoby s SKO. 

Zpracování bioodpadu 

Kompostovatelné odpady je zakázáno ukládat na skládky všech skupin.

Kompostovatelné odpady s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu

   Kód odpadu   Název odpadu
02 01 03Odpad rostlinných pletiv
02 01 07Odpady z lesnictví
02 03 04Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 01Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 01Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02Odpad z destilace lihovin
02 07 04Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
03 01 01Odpadní kůra a korek
03 01 05Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03 01Odpadní kůra a dřevo
03 03 07Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
03 03 08Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
03 03 10Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
04 02 10Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
04 02 21Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22Odpady ze zpracovaných textilních vláken
15 01 01Papírové a lepenkové obaly
15 01 03Dřevěné obaly
17 02 01Dřevo
19 06 05Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
19 12 01Papír a lepenka
19 12 07Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06


Kompostovatelné odpady v komunálním odpadu

   Kód odpadu   Název odpadu
20 01 01                                                                                               Papír a lepenka                                                                                                      
20 02 01Biologicky rozložitelný materiál
20 03 02Odpad z tržišť