Informace ke svozu bioodpadů

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu na území města Zlína provádíme v souladu s postupným zaváděním sběrných nádob na BRKO v jednotlivých městských částech dle plánu města Zlína.

První městskou částí, ve které byl zahájen oddělený sběr BRKO byla Podvesná v roce 2008, po ní následovala Zálešná v roce 2009. V roce 2013 byly nádoby rozmístěny v Loukách a v Prštném.

V roce 2014 se na jaře rozmístily nádoby v oblastech Letná, Ovčírny, Růmy, Malenovice a Podhoří. Na podzim pak přišly na řadu Boněcko, Obeciny, Lazy a Lesní čtvrť.

V roce 2015 to byly místní části Mladcová, Zlínské Paseky, Čepkov, Nivy a Vršava .
V letošní roce pak Příluky a část Fügnerova nábřeží.

Dny svozu odpadu

Ve vybraných městských částech pro rok 2023

Pozn.: V těchto termínech jsou v dané lokalitě sváženy nádoby s BRKO a nejsou sváženy nádoby s SKO. (Je to na střídačku, takže každý týden jede svozové vozidlo do lokality a sváží buď SKO nebo BRKO.)

Zpracování bioodpadu 

V polovině roku 2007 uvedly Technické Služby Zlín do provozu Fermentační linku pro aerobní zpracování bioodpadu. Výstupem z této fermentační linky je kompost k energetickému využití (palivo) nebo k aplikaci na půdu.

Kompostovatelné odpady je zakázáno ukládat na skládky všech skupin.

Kompostovatelné odpady s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu

Kód odpadu   Název odpadu
02 01 03Odpad rostlinných pletiv
02 01 07Odpady z lesnictví
02 03 04Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 01Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 01Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02Odpad z destilace lihovin
02 07 04Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
03 01 01Odpadní kůra a korek
03 01 05Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03 01Odpadní kůra a dřevo
03 03 07Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
03 03 08Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
03 03 10Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
04 02 10Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
04 02 21Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22Odpady ze zpracovaných textilních vláken
15 01 01Papírové a lepenkové obaly
15 01 03Dřevěné obaly
17 02 01Dřevo
19 06 05Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
19 12 01Papír a lepenka
19 12 07Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06


Kompostovatelné odpady v komunálním odpadu

   Kód odpadu   Název odpadu
20 01 01Papír a lepenka
20 02 01Biologicky rozložitelný materiál
20 03 02Odpad z tržišť