Nejčastější otázky a odpovědi k rozšíření svozu bioodpadu v roce 2023

Rozšíření svozu bioodpadu o nové zlínské lokality, které čeká občany města od září, je velkým tématem. Vzhledem k množícím se dotazům jsme proto zhotovili seznam těch nejčastějších, na které vám touto formou odpovíme.

1.    Koho se změna vzhledem k rozšíření lokalit svozu bioodpadu týká?

Změna se týká obyvatel rodinných domů v místních částech Lhotka, Chlum, Klečůvka, Lužkovice, Salaš, Jaroslavice, Kudlov, Kostelec, Štípa, Velíková a lokalit Filmové ateliéry a U Majáku.

2.    Kdy dojde k avizovanému rozšíření svozu bioodpadu o nové lokality?

Uvedené změny vejdou v platnost od 11. září roku 2023.

3.    Kde a za jakých podmínek si mohu vyzvednout novou hnědou nádobu pro tento druh odpadu?

Hnědé nádoby budou k vyzvednutí v areálu Technických služeb Zlín v Loukách. Zahájení výdeje je od soboty 3. června (pro místní části Kostelec, Štípa a Velíková) a následně pak každý pracovní den od 6 do 14 hodin a v soboty dle kalendáře výdeje podle místních částí.

4.    V jakém režimu bude v nových lokalitách bioodpad svážen?

Svoz bioodpadu bude zahájen v týdnu od 11. do 15. září, a to střídavě se směsným odpadem po 14 dnech. Tento režim potrvá až do konce listopadu, následně bude svoz probíhat opět každý týden až do přelomu března a dubna roku 2024.

5.    Proč k tomuto kroku došlo?

Každé město má povinnost sbírat jednotlivé složky odpadu odděleně a odpady ve stále vyšší míře recyklovat. Bioodpad, který by jinak skončil na skládce, tak může být zpracován na kvalitní kompost. Musí ale být odděleně uložen v hnědé popelnici, bez znečištění jinými druhy odpadu. Vytřídění bioodpadu ze směsného komunálního odpadu by bylo extrémně nákladné, technologií na třídění komunálního odpadu navíc SMZ nedisponuje. Oddělený sběr odpadu je v případě bioodpadu levnější a účinnější způsob. Zjednoduší se také svoz odpadu na území SMZ (některé lokality to tak mají od roku 2007, jiné od roku 2014).

6.    Zahradního odpadu mnoho nemám. K čemu mi taková popelnice bude? Mohu do ní uložit i jiný než zahradní odpad?

Popelnice na bioodpad může sloužit i pro organické odpady z kuchyně, tedy veškeré zelené zbytky z vaření.

7.    Jak musí být odpad do popelnic uložen, aby došlo k jeho správnému zpracování?

Odpad vkládejte volně ložený – bez sáčků a pytlíků,  bez kontaminace jinými materiály, jako jsou kovy, plasty nebo sklo.

8.    Co se s takto svezeným odpadem dále děje?

Svezený odpad je dále zpracován na kompostárně v areálu skládky Suchý důl, kde z něj vzniká kompost.

9.    Plynou pro mě z nového režimu svozu bioodpadu nějaké výhody?

Oddělené sbírání bioodpadu vede ke snížení množství odpadu ukládaného na skládku a umožňuje jeho zpracování na kompost, který je možné si vyzvednout v areálu kompostárny zcela zdarma dle podmínek výdeje.

10.    Kolik lidí/domácností již má svou hnědou popelnici a kolik dalších nyní tímto krokem přibyde?

Aktuálně má ve Zlíně svou hnědou nádobu zhruba 7 400 domácností, zářijovým rozšířením o nové lokality přibyde přibližně dalších 3 000 domácností.

11.    Bude mě nová popelnice stát nějaké peníze?

Vydávání nových hnědých nádob není zpoplatněno.

12.    Jaká je výhoda odděleného sbírání bioodpadu?

Díky oddělenému sběru bioodpadu získáváme tři hlavní výhody: 1. jeho zpracováním vzniká kompost, 2. snižujeme objem odpadu, který končí na skládce, 3. snižujeme náklady na skládkování směsného odpadu.

13.    Změní se pro mě nějak výše roční platby za odpady?

Ne, výše roční platby za svoz odpadu nebude tímto novým krokem nijak ovlivněna.

14.    Které odpady do hnědých popelnic rozhodně nepatří?

Sáčky (papírové ani rozložitelné), jakékoli obaly (sklo, kovy), kamení, tuky, oleje, mastnoty, maso, kůže, kosti, zbytky z tepelné úpravy, mléčné výrobky, chlupy či vlasy, nebezpečné odpady, kontaminovaný zahradní odpad a další.

15.    Které odpady do hnědých popelnic patří?

Do nádob patří bioodpad ze zahrad – tráva, listí, zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, kořenové baly, větve keřů i stromů (posekané, nastříhané, pořezané nebo zpracované štěpkovačem) a bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec.

16.    Bude rozdávání hnědých nádob probíhat i v jiných lokalitách než v sídle společnosti Technické služby Zlín?

Nádoby budou k vyzvednutí pouze v areálu společnosti Technické služby Zlín.

17.    Kolik hnědých nádob si mohu odebrat?

Nárok na přidělení jedné nádoby o objemu 240 litrů na bioodpad vzniká pro rodinné domy (případně čísla evidenční), na kterých je přihlášen poplatník – tedy je zde NAHLÁŠEN TRVALÝ POBYT (který je třeba při vyzvednutí nádoby prokázat). V případě více bytových jednotek je rozhodným údajem zápis v katastru.

18.    Mám obavu, že se mi kvůli změnám ve svozu odpadu klasická popelnice naplní příliš rychle a nebude ji mít kdo vyvézt. Jak tomu lze zabránit?

Tím, že bude hnědá nádoba využívána tak, jak má, přesune se doposud netříděný bioodpad z běžných popelnic na směsný odpad. Důsledným tříděním lze tedy dosáhnout optimálního naplnění obou typů nádob, což je možné kombinovat ještě s pytlovým svozem plastů.

19.    Co mám dělat v případě, kdy je nás v domácnosti více a odpad je tvořen rychleji? Máme nárok na více popelnic, případně za jakých podmínek?

Nárok na velikost nádoby se odvíjí podle počtu trvalých pobytů nahlášených na dané adrese, až pro 4 osoby je to nádoba o objemu 120 litrů. V případě 5 nahlášených občanů a více je to nádoba o objemu 240 litrů. Objednání další nádoby a svozů navíc je možné u Technických služeb Zlín a je zpoplatněno.

20.    Nebude v létě méně častý svoz směsného komunálního odpadu, tedy střídání se svozem bioodpadu, spíše problém? Mám obavu především ze zapáchající popelnice.

Pokud budete svůj odpad třídit správně, tohoto problému se bát nemusíte. Zápach z popelnic lze minimalizovat především správným umístěním (do stínu) a především správným nakládáním s odpadem (eliminace vyhazování potravin).

21.    Do kdy tento nový režim potrvá?

Tento režim potrvá až do konce listopadu, následně bude svoz probíhat opět každý týden. Na přelomu března a dubna roku 2024 bude střídavý svoz zase obnoven.

22.    Je pro mě tento nový systém svozu bioodpadu povinný?

Vyzvednutí popelnice, a tedy zapojení se do systému svozu bioodpadu, není povinné, avšak nádoba na směsný odpad bude vyvážena jednou za 14 dní.

23.    Kde mohu k novému systému nalézt více informací?

Více informací naleznete na webových stránkách Technických služeb Zlín (https://www.tszlin.cz), dále pak na telefonu +420577111439 či e-mailu popelnice@tszlin.cz. Informace také naleznete na webových stránkách města Zlína (https://www.zlin.eu) v sekci Odpadové hospodářství.

24.    Mohu vyzvednout nádobu i sousedům či rodičům, kteří nemají auto?

Ano, vyzvednutí je v tomto případě možné. Trvalý pobyt na dané adrese je však třeba prokázat při vyzvednutí nádoby.

25.    Má adresa spadá do tzv. nedostupných lokalit, mám nárok na nádobu?

Pokud vaše adresa spadá do seznamu objektů mimo dostupná místa svozu komunálního odpadu (seznam adres v Odpadovém kalendáři na str. 67), je možné přistavování nádoby pouze na trase velké svozové techniky (svoz BRKO provádí svozová technika, kterou se není možné dostat až k objektům). Máte-li o svoz zájem, kontaktujte nás na tel. 577630945 a bude s vámi řešen individuálně.

26.    Bydlím v bytovém domě v lokalitě, kde se bude svoz bioodpadu rozšiřovat, je možnost tento odpad třídit?

Pokud bydlíte v bytovém domě (dle legislativy se jedná o objekty s více než třemi bytovými jednotkami), který spadá do lokality pro rozšíření svozu BRKO v roce 2023, a máte zájem o nádobu na BRKO (je třeba pro ni zajistit zpevněnou plochu u trasy svozové techniky), kontaktujte nás na tel. 577630945.

27.    Svoji adresu jsem nenašel na seznamu adres s nárokem na nádobu, na koho se obrátit s řešením?

Pokud jste svoji adresu nenašli v seznamu pro rozšíření svozu BRKO v roce 2023 a máte zájem o nádobu na BRKO, kontaktujte nás na tel. 577630945.

28.    Odvezu nádobu i v malém osobním autě?

Po sklopení sedáku není problém nádobu odvézt, nádoba má rozměry: 107 cm výška, 58 cm šířka a 74 cm hloubka.